(A)  (B-F)  (G-H)  (İ)  (K-L)  (M)  (M-P)  (R-S)  (S)  (S-T)  (T)  (U-Y)  (Y-Z)
SİGORTA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (R-S)

Reasürans  =  Mükerrer Sigorta ( Reasurance/ Reinsurance) : Sigorta şirketinin üstlendiği risklerin bir kısmını ülke içindeki veya dışındaki başka sigorta şirketlerine devretmesidir. Bir başka deyişle; sigorta edilmiş riskin belli bir kısmı veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta şirketlerine, tek başlarına yüklenmeleri mali açıdan mümkün olmayan riskleri, sigortalama imkanı vermektedir ve bu yönüyle, sigortacı ile reasürörün dayanışmasını temsil etmektedir. Birtakım mali ölçüler esas alınarak, branş esasıyla tespit edilen saklama payları, sedan şirketin risk üzerindeki sorumluluk miktarını göstermekte; aşan kısımlar ise, çeşitli reasürans anlaşmalarıyla reasürans şirketlerine devredilmektedir. Sedan şirket, sigortalıdan toplamış olduğu primlerin ve sigortalıya ödemiş olduğu hasarların belirli bir kısmını, değişik tekniklere göre yapılmış reasürans anlaşmaları vasıtasıyla, reasürans şirketine yansıtır. Ancak, sedan şirket ile reasürör arasındaki risk transferi işlemi, yıllık anlaşmalar olmaksızın da yapılabilmekte; sedan şirket, her bir risk için. İhtiyari olarak, reasüröre müracaat edebilmektedir. Reasürans, sigorta şirketi ile reasürör arasındaki iç sözleşme olup , sigortalının hak ve yetkilerini etkilemez.

Reasürör (Reinsurer, Reassurer) : Sedan şirketten reasürans yoluyla iş alan şirkettir. Sigorta şirketi tarafından sigorta edilmiş riske ilişkin sorumluluğun tamamını veya bir kısmını, reasürans yoluyla kabul eden taraftır.

Rejistro - Kayıt Defteri : Düzenlenen poliçe, tecditname ve zeyilnamelerin tümünün kaydedildiği kanuni defterlerdir. Her branş için ayrı ayrı ve birer istihsal, birer iptal olmak üzere 2 çeşit olup, noterce tasdik edilen bu defterlerin sayfaları çift nüshadır. Yıl bitimlerinde ara tasdikleri yapılarak kullanılmaya devam edilir.

Retrosesyon (Retrocession) : Reasürans yoluyla devir alınan sorumluluğun kısmen veya tamamen başka bir şirkete devredilmesi, tekrar reasüre edilmesidir. Sigorta şirketinin, sigorta etmiş olduğu risklerin tamamını, mali nedenlerden dolayı üzerinde tutmayıp, belli bir kısmını reasüre etmesi durumunda olduğu gibi, reasürans şirketi de, aynı nedenlerle, kendisine reasüre edilen riskleri, değişik reasürans sözleşmeleriyle devretmektedir.

Retrosesyoner (Retrocessionaire) : Reasüre edilmiş risklerin belli bir kısmının, reasürans yoluyla devredildiği şirkettir.

Risk (Risk) : Zararın veya hasarın ortaya çıkmasının muhtemel olduğu durumdur.Sigorta terminolojisinde birçok anlamda kullanılmaktadır. Belirsizlik, zarara neden olan olayların meydana gelme ihtimali, sigorta edilen şey gibi anlamlarda da kullanılmakla birlikte asıl anlamı, sigorta teminatı altına alınmış olan sigortalı şeyin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerdir.
Sigortacı; riski, sigortalının bildirimine dayanarak bu riske tekabül eden bir ücret karşılığında temin eder. Şartların değişmesi sigortalıya, sigortacının isteyeceği ek ücreti ödeme zorunluluğu yükler ve bu ücret ödenmediği takdirde ise sigortacıya sözleşmeyi bozma hakkını verir.

Risk Primi (Risk Premium) : Eldeki istatistiklere dayanılarak hesaplanmış muhtemel hasar miktarı ve hasar masraflarını karşılamak üzere hesaplanmış net prim miktarıdır. Tehlike primi olarak da adlandırılabilir. Prim miktarı, ilgili branşa bağlı olarak yıllık hesaplanabildiği gibi tehlikenin var olduğu düşünülen dönem itibariyle de belirlenebilir. Sadece tehlikenin maliyeti esas alındığı için, safi prim olarak da adlandırılmaktadır. Bu terim "Pure Premium" olarak da ifade edilebilmektedir.

Riyazi İhtiyat  =  Aktüeryal Matematik Karşılık ( Mathematical Reserves) : Sigortacı her yıl sonu, portföyündeki uzun süreli poliçeler için süre sonundaki taahhütlerini karşılamak üzere sigortanın başlangıcından itibaren bazı matematiksel yöntemlerle belirlenen bir fon ayırır. Bu fona aktüeryal matematik karşılık denir.

Riziko Kabul ( Underwriting) : Sigortacının başvuruyu kabul edip etmeyeceğinin ve kabul ederse hangi şartlarda ve hangi fiyat üzerinden onaylayacağının belirlendiği süreçtir. Sigortacı tarafından yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sigortalanması teklif edilen riskin, sigorta poliçesi ile teminat altına alınıp alınmamasına veya alınacaksa da hangi şartlarda alınmasına karar verme işlemine denir. Sigorta veya Reasürans Teminatı vermek, risk kabul etmektir. Sigorta yaptırma talebi anlamına gelen teklifnamenin eksiksiz ve doğru olarak doldurulmasından sonra, teklifnamedeki bilgiler esas alınarak bir değerlendirme yapılır ve söz konusu riskin kabul edilip edilmeyeceği, edilecek ise hangi şartlar ve fiyat üzerinden sigorta yapılacağı belirlenir.Sigortanın yapılması için bir ön şart varsa o da bu süreç de düşünülmelidir.

Sedan (Cedant) : Reasüröre iş veren sigorta şirketine verilen isimdir. Yazmış olduğu direkt işlerin belli bir kısmını veya tamamını reasürans yoluyla devreden sigorta şirketidir. Hemen her sigorta şirketi, mali yapısı ne kadar güçlü olursa olsun, çeşitli branşlarda sigortalamış olduğu risklerin tamamını üzerinde tutmayıp, belli bir kısmını reasürans yoluyla devretmek durumunda olduğu için, aynı zamanda bir sedan şirkettir. Bazı durumlarda, sedan şirket, riskin tamamını reasürans şirketine devretmektedir. Bu terim, aynı zamanda, "Ceding Company" olarak da kullanılır.

Sertifika (Certificate) : Grup hayat sigortalarında, sigorta ettiren ile grup içinde yer alan sigortalılar ayrı kişiler olduğundan, lehine sigorta yapılan sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan bir evrak düzenlenir. Buna sertifika denir.
Sigortacı tarafından düzenlenen bu belge sigorta sözleşmesinin varlığına kanıt olarak kullanılabilir. Sigortanın bir şart olarak öne sürüldüğü borç ve alacak ilişkilerinde ve hukuki işlemlerde yasal olarak geçerli niteliktedir ve gerektiğinde, her branş için düzenlenebilmektedir. Özellikle bir ana poliçe ile birden fazla kişi veya sigorta konusu için grup teminatı veren, Hayat ve Motorlu Araç Sigortaları gibi branşlarda sıklıkla kullanılmaktadır.
English
| © Since 2005 | Pera Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. | www.perasigorta.com
Açılış Sayfam Yap
Designed by BORA
/
Sık Kullanılanlara Ekle